A Yeti
 // home / screenshots  ::Features::  ::Screenshots::  ::FAQ::  ::Manual:: 


Screenshots

Main Window (Liquid look and feel)
 
roster
 
Chat Window (Java 1.5 look and feel)
 
chat window
 
groupchat
 
groupchat